Staff Members of our Village Panchayat

Name Designation Phone Email
Shri. Yeshwant P. Naik V.P. Secretary 9423811798 yash5446@gmail.com
Shri. Shahaji S. Desai V.P. Clerk 9405109074
Shri. Rajaram N. Rane V.P. Peon 9421961875
Miss. Sachita S. Gaonkar GRS(MGNREGA) 7875778477 Sachitagaonkar78@gmail.com